Jaijo, R. (2022). Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga: anàlisi comparada de les versions catalana i castellana. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 27, 13–40. https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.27.2022.36148