(1)
Fidora, A. Les Definicions De Ramon Llull : Entre La lògica árab I Les Teories De La Definició Modernes. RLLCGV 2006, 12.