(1)
Jaijo, R. Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga: anàlisi comparada de les versions catalana i castellana. RLLCGV 2022, 27, 13-40.