(1)
Ysern, J. Nota Previa. RLLCGV 2018, 23, 157-158.