Exploración de actitudes motivacionais e proposta de estratexias titoriais para a aprendizaxe escolar

Luis Sobrado Fernández

Resumen


RESUME

Neste artigo prantéxase a necesidade dun diagnóstico educativo previo da motivación académica do alumnado de Ensino Primario e unha posterior proposta de acción tutorial cunhas estratexias axeitadas para motivar ós discentes para a aprendizaxe escolar.Os obxectivos da investigación descrita xiran arredor do diagnóstico das causas xeradoras da motivación educativa e dos da elaboración de propostas de accións titoriais no ámbito do desenvolvemento do interese e do gusto pola aprendizaxe escolar.Como metodoloxía investigadora utilizouse un cuestionario de exploración das competencias motivadoras do alumnado e un estudo de casos de carácter cualitativo nos seus Centros Escolares.As conclusións indican que as Áreas de Educación Física, Plástica e Ciencias da Natureza son as máis motivadoras para os escolares e as menores a Música e a Tecnoloxía.O profesorado titor debe estimula-lo alumnado a través do traballo cooperativo, motivador e creativo mediante estratexias e técnicas psicopedagóxicas que incentiven o interese e o gusto dos escolares polo conxunto das materias curriculares.

RESUMEN

En este artículo se plantea la necesidad de un diagnóstico educativo previo de la motivación académica del alumnado de Educación Primaria y una posterior propuesta de acción tutorial con unas estrategias adecuadas para motivar a los discentes para el aprendizaje escolar. Los objetivos de la investigación descrita giran alrededor del diagnóstico de las causas generadoras de la motivación educativa y de los de la elaboración de propuestas de acciones tutoriales en el ámbito del desarrollo del interés y del gusto por el aprendizaje escolar.Como metodología investigadora se utilizó un cuestionario de exploración de las competencias motivadoras del alumnado y un estudio de casos de carácter cualitativo en sus Centros Escolares.Las conclusiones indican que las Áreas de Educación Física, Plástica y Ciencias de la Naturaleza son las más motivadoras para los escolares y las menores la Música y la Tecnología.El profesorado tutor debe estimular al alumnado a través del trabajo cooperativo, motivador y creativo mediante estrategias y técnicas psicopedagógicas que incentiven el interés y el gusto de los escolares por el conjunto de las materias curriculares.

ABSTRACT

In this article it raises the necessity of an educational previous diagnostic of the students academical motivation Primary School and an after tutorial action with right strategies to motivate the students into the school learning.The described research objectives revolve around the diagnostic of the educational motivation generating causes and of the elaboration of proposals about tutorial actions in the field of the interest and willingly development to the school learning.As a researcher methodology it was used an exploration questionnaire about the students motivating competences and an events study with a qualitative character in their School Centers.The conclusions show us that the Physics Education, Plastic and Natural Sciences Areas are the most motivating to the students and the less are Music and Technology.The tutor teachers should be encourage to the students through the cooperative, motivating and creative work using psycho-educational strategies and techniques that increase the students interest and willingly by the whole of the curriculum subjects.


Palabras clave


exploración; motivación; gusto; interese; currículo escolar; titoría; estratexia; incentivación; exploración; motivación; gusto; interés; currículo escolar; tutoría; estrategia; incentivación; exploration; motivation; willingly; interest.

Texto completo:

PDF (Galego)


DOI: https://doi.org/10.5944/reop.vol.18.num.2.2007.11317

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía
Calle Juan del Rosal, 14, 2º planta, despacho 257
28040 - MADRID
email: feop.reop@edu.uned.es

© AEOP - 1990 a 2005
© FEOP - 2006 a 2012
© AEOP - desde 2012
ISSN: 1989-7448 (versión electrónica)
ISSN: 1139-7853 (versión impresa) (hasta 2010)
COD. UNESCO: 580