User Profile

Mitchell Genoveva

Bio Statement

One Verandah quận 2 sẽ và đang là lời khẳng định cam kết gắn kết xây dựng thị trường BDS của thành phố. Cam kết mang tới không gian sống của các bạn, nhận được sự tiên tiến đẳng cấp và tiện lợi tại One Verandah.

Chung cu MapleTree Quan 2