User Profile

mai quockhanh

Bio Statement

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ với bạn về ý nghĩa của Cronbach’s Alpha. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo chạy mô hình kinh tế lượng của Tri Thức Cộng Đồng.

xử lý mọi vấn đề trong SPSS

Cronbach’s alpha dùng để đo độ tin cậy của thang đo, nói lên tính nhất quán nội bộ của thang đo đó. Nó được coi là một thước đo độ tin cậy của quy mô. Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp kiểm tra kích thước. Về mặt kỹ thuật, Cronbach Lần alpha không phải là một bài kiểm tra thống kê - đó là một hệ số độ tin cậy (hoặc tính nhất quán).

Tuy nhiên nó lại không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tương quan giữa biến-tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát nào không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).

Hãy tham khảo thêm các dịch vụ khác của dịch vụ viết luận văn thuê chuyên nghiệp của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

Các tiêu chí được sử dụng khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo:

– Các mức giá trị của Alpha: lớn hơn 0,8 là thang đo lường tốt; từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng được; từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng trong trường hợp khái niệm nghiên cứu là mới hoặc là mới trong bối cảnh nghiên cứu (Nunally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995; dẫn theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).

– Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,3); tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (Alpha càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao) (Nunally & Burnstein 1994; dẫn theo Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009).

– Các biến quan sát có tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,4) được xem là biến rác thì sẽ được loại ra và thang đo được chấp nhận khi hệ số tin cậy Alpha đạt yêu cầu (lớn hơn 0,7).

Dựa theo thông tin trên, nghiên cứu thực hiện đánh giá thang đo dựa theo tiêu chí:

– Chọn thang đo có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (các khái niệm trong nghiên cứu này là tương đối mới đối với đối tượng nghiên cứu khi tham gia trả lời).

– Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ hơn 0,4 (đây là những biến không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo và nhiều nghiên cứu trước đây đã sử dụng tiêu chí này).

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian, hãy tham khảo dịch vụ chạy SPSS thuê của Tri Thức Cộng Đồng. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, https://trithuccongdong.net/ chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.