User Profile

Sanjuana Mitchel

Bio Statement

One Verandah loại hình đầu tư vào những công trình nhà yếu theo ba hướng, bước đầu tư cho thuê, bước đầu tư dài hạn và hướng đầu tư lướt sóng. khi phân tích tình hình thì có quan cảm thấy cả ba mô hình này đều hợp để chọn lựa đầu tư cho công trình One Verandah .

xem trang chu