User Profile

Jannette Shanon

Bio Statement

נופי ירושלים הינו בית דיור מוגן ייחודי. ייחודו נובע מהיותו בית המנוהל ע"י דייריו שלא למטרות רווח (מלכ"ר), ומשרת אוכלוסייה מבוגרת ופעילה, המנהלת אורח חיים עצמאי, באיכות חיים גבוהה ובביטחון אישי רב. לכן, יכולים דייריו ליהנות מחברות בקהילה נעימה ושלווה. נופי ירושלים מנוהל על ידי דייריו – הם שותפים בקביעת המדיניות, בתהליך קבלת ההחלטות, ובהכרעה לקבלתם של דיירים חדשים. הדיירים שותפים לקביעת אורח החיים: נופי ירושלים היא חברה לתועלת ציבור שלא למטרות רווח (מלכ"ר) שכלל דייריה חברים בה. אחת לשנה מתקיימת אסיפה כללית של כל הדיירים, ובה מוגש המאזן השנתי לאישור הדיירים. האסיפה הכללית בוחרת ועד מנהל הקובע את מדיניות הבית יחד עם נציגים בוועדות המשנה ובוועדת הביקורת. נופי ירושלים הינו בית דיור מוגן הממוקם מול נוף ירושלמי, ומציע לדייריו אפשרות לחיים עצמאיים בסביבה תומכת. נופי ירושלים. בנוסף לאפשרויות הדיור המוגן, קיימת בנופי ירושלים מחלקה סיעודית, המאוישת באנשי מקצוע מנוסים.

nofey-yerushalaim