De Llull a Estellés. Sobre els «Cant de Ramon» i «Cant de Vicent»

Ferran Carbó

Resumen


Aquest treball analitza la relació transtextual que es va produir a la fi dels anys cinquanta entre el poeta valencià Vicent Andrés Estellés i el seu predecessor Ramon Llull. L’edició el 1957 d’Obres essencials de Ramon Llull en possibilità la seua lectura i va facilitar l’evolució de la poesia d’Estellés mitjançant les connexions amb textos clàssics. L’estudi revisa com cadascun dels dos autors va escriure un Llibre de meravelles, separats tots dos per set segles, el primer escrit en prosa narrativa i el segon en poemes; i sobretot aprofundeix en un exemple d’intertextualitat: Llull havia escrit el «Cant de Ramon» i Estellés va fer el «Cant de Vicent», poemes que es caracteritzen i es contrasten.

This paper analyzes the transtextual relation that ocurred in the late fifties between the Valencian poet and his predecessor. The 1957 edition of the book Obres essencials made possible its reading and facilitate the evolution of Estellés’ poetry through connections with classical texts. The study reviews how both writers, separated by seven centuries, wrote a Llibre de meravelles, the first written in narrative prose and the second in poems; and especially it examines an example of intertextuality: as Llull wrote «Cant de Ramon», and Estellés wrote «Cant de Vicent», two poems that this paper characterizes and contrasts.


Palabras clave


transtextualitat; Llull; Estellés; Llibre de meravelles; "Cant de Ramon"; "Cant de Vicent"; transtextuality;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.23.2018.23221

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508