A obra poética de Rafa Yáñez

Juan A. Rodríguez García

Resumen


Estúdase e caracterízase a obra poética de Rafa Yáñez, membro do Grupo Bilbao, como poeta da súa xeración e nos aspectos correspondentes a unha literatura ectópica ou transterrada nunha situación de contacto lingüístico, por ser escritor de lingua galega en Madrid. Como poeta do seu tempo, mostra temas e formas propios da poesía posmoderna, especialmente unha poesía da experiencia, aínda que trata tamén outros temas, sobre todo sociais. Como poeta transterrado, mostra unha certa hibridación cultural: non esquece as súas raíces galegas, pero incorpora tamén trazos urbanos do seu contorno actual nunha gran cidade como Madrid.

On this paper we will study and feature the literary work of Rafa Yáñez, a member of the so-called Grupo Bilbao, as a poet of his generation and as an example of ectopic literature, that is to say, the literature written in a language other than the one proper of a given territory, in a situation of language contact. As a poet of his times, he develops typical postmodern subjects and manners, in particular an experience poetry, though considering other topics such as social ones. As an emigrated poet, he shows a certain degree of cultural blend: he never reject his Galician origins, and at the same time he integrates several urban characteristics from his present residence land in such a large city like Madrid.


Palabras clave


bilingüismo literario;Grupo Bilbao;literatura ectópica;literatura intercultural;Rafa Yáñez;ectopic literature; intercultural literature;literary bilingualism;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.21.2016.17453

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508