"Los balls sense vel" (1858): descripció lingüística d’un text religiós del s. XIX

Hèctor Sanchis

Resumen


El model de llengua dels textos religiosos catalans del s. XIX ha estat una tema poc tractat pels estudiosos de la llengua. En el següent treball, ens proposem portar a terme una aproximació a aquest model lingüístic a través de l’obra "Los balls sense vel", un col·loqui de mitjans de segle XIX d’autor anònim. Aprofitarem l’anàlisi lingüística per a estudiar en quins textos gramaticals i lexicogràfics s’ha basat l’autor i quina coloració dialectal presenta.

The language model of the religious texts of Catalan s. XIX has been a subject seldom dealt with by the language professionals. In the following work, we propose to carry out a linguistic approach to this model through the work "Los balls sense vel", a colloquium mid nineteenth century anonymous. Take the linguistic analysis to study in which grammatical and lexicographical texts the author has based and the dialectical influences.


Palabras clave


model de llengua; literatura religiosa; influència gramatical i lexicogràfica; dialecte; language model; religious literature; influence grammar and lexicography; dialect;

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5944/rllcgv.vol.20.2015.15930

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia Creative Commons
Este trabajo esta licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivados 4.0.

ISSN: 1130-8508 (impreso)

ISSN: 2340-0285 (en línea)

ISSN-L: 1130-8508