Perfil de usuario/a

Imagen de perfil

Mr Cao Đẳng Dược Hà Nội

Resumen biográfico

Dia chi truong cao dang y Duoc Ha Noi

Dia chi truong Cao dang y Duoc nao chat luong co le la thac mac cua nhieu khi nhu cau hoc nganh y duoc ngay cang tang cao. De giup cac ban co lua chon dung dan cho minh, chung toi co mot so goi y sau.

Truong Cao dang Y khoa Pham Ngoc Thach la mot trong nhung don vi hang dau, trong viec boi duong nguon nhan luc phuc vu nhu cau dich vu Y te cua xa hoi. Voi hang chuc nam be day lich su trong dao tao, giang day nganh y duoc, truong duoc danh gia la dia chi truong cao dang Duoc tot hang dau tai khu vuc mien Bac.

Nhung gia tri khac biet cua truong Cao dang Y khoa Pham Ngoc Thach - Cao dang Duoc Ha Noi tuyen sinh duoi day se giup ich cho sinh vien trong qua trinh hoc tap va tim kiem co hoi viec lam ly tuong de cham toi uoc mo tro thanh nguoi thay thuoc cua nhan dan.

Dang ky hoc de dang, khong ban tam thi cu:

Truong chi xet tuyen bang tot nghiep THPT (hoac bang bo sung tuong duong). Tien hanh tuyen sinh khap ca nuoc. Truong co cac chi nhanh thuan loi cho viec hoc tap cua hoc sinh, sinh vien.

Hoc phi uu dai, moi truong hoc tap uu viet:

Gia hoc phi chi 800.000 dong/ thang. Hoc phi khong con la moi lo ngai. Tien hoc duoc tro gia. Sinh vien duoc hoc tap trong moi truong tot, voi nhung trang thiet bi tan tien, co doi ngu giao vien giau kinh nghiem. Giup cac ban cung co duoc tay nghe, va co kien thuc chuyen mon cao.

Truong co che do hoc bong cho tan sinh vien:

Giam 100% hoc phi nam 2019 cho cac thi sinh co thanh tich thi THPT xuat sac, thi sinh co hoan canh kho khan.

Co hoi viec lam:

Theo thong ke do, thi co hoi viec lam doi voi sinh vien truong cao dang y khoa Pham Ngoc Thach khong con la van de dang lo ngai.

Xem them: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/ct/873-danh-sach-cac-truong-dh-chinh-quy-tai-ha-noi-xet-tuyen-bo-sung-dot-2.html

Thong tin lien he: 

Social: https://myspace.com/cdduochanoi33

Dia chi: Km14 Duong Ngoc Hoi - Xa Ngoc Hoi - Huyen Thanh Tri - TP. Ha Noi.  (Canh cay xang 76 - BV Nong Nghiep)

Website: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com

Dien thoai: 096.153.9898 - 093.351.9898

Hastag: #caodangduochanoi #caodangykhoaphamngocthach #caodangyduoc