Comentarios del lector/a

Ban dat ho tram xuyen moc

por nguyen khoa (2019-05-06)


Ho Tram huyen Xuyen Moc – cach Thanh pho Ho Chi Minh khoang 120km, cach Tp Bien Vung Tau 46Km Ho Tram thuoc huyen Xuyen Moc, tinh Ba Ria – Vung Tau. La diem du lich nghi duong, da ngoai, tam bien voi nhung bai tam dep con rat hoang so. Ho Tram khong on ao, nao nhiet, bien rat trong xanh voi bo cat min.


Cung voi su phat trien cua du lich va co so ha tang giao thong, con sot ban dat gan bien Ho Tram, Ba Ria Vung Tau chua bao gio tro nen soi dong nhu the, mo ra co hoi lon cho nhung chu dau tu thong minh va ho gia dinh co nhu cau tim kiem noi sinh song on dinh.


Bat dong san khu vuc gan bien Ho Tram, Ba Ria Vung Tau mang tiem nang rat lon trong nhung nam gan day. Dac biet, khi hang loat cac khu du lich, du an phuc hop dong loat mo ra chi trong mot thoi gian ngan, mang den co hoi rat lon cho cac nha dau tu. Nam bat tiem nang khu vuc cung nhu cau lon cua con nguoi, nhieu don vi da va dang trien khai dat nen ngay Nga Tu Ho Tram, Ba Ria Vung Tau, chia se co hoi kinh doanh lon cho nhung chu doanh nghiep, don vi kinh doanh, ho gia dinh thong thai.


Nhieu ly do khien gia dat Ho Tram tang dot bien


Nhung ngay dau nam Ky Hoi 2019, BR VT thu hút dong dảo du khách dén du Xuan. Danh tiéng du lịch BR VT tiép tục duọc củng có vói moi truòng sạch dẹp, nguòi kinh doanh trọng chũ tín, bao hieu mot nam “an nen lam ra”. Nhan dip nay, lãnh dạo ngành du lịch và các DN cung chia sẻ nhũng du dinh, ké hoạch va ky vong trong nam Ky Hoi 2019.


Ba Tran Thi Thu Huyen, Pho giam doc so du lich: Thuc hien nhieu phan viec de phat trien du lich Ba Ria Vung Tau noi chung, huyen Xuyen Moc noi rieng.


Nam trong quy hoach phat trien tinh Ba Ria – Vung Tau.


Su quan tam rat lon cua Nha nuoc va Chinh quyen khu vuc cung cac chinh sach ho tro, khuyen khich dau tu du lich tai day cung la mot trong nhung nguyen nhan cot loi dan den viec ban dat gan bien Ho Tram, Ba Ria Vung Tau luon “hot”.


Them vao do, hang hoat ha tang giao thong da va dang duoc trien khai o noi nay mang lai co hoi rat lon cho nhung chu doanh nghiep co mong muon dau tu vao phat trien mang nganh du lich – dich vu.


Hotline PKD Nam Do Land 1900636895 – 0967732911 (Zalo)

Website https://m.blog.naver.com/datnendongnai/221512152944

http://www.imfaceplate.com/namdoland/bn-t-h-trm-xuyn-mc

https://www.nhadatdongnai.co/thread-92.html

https://nhadatgroup.vn/threads/1853/